وزن سپری

13 مهر 1398 15:47 آخرین ویرایش : 16 مهر 1398

در این مقاله سعی داریم درباره وزن انواع سپری بحث کنیم. انواع سپری آهنی فابریک و نوردی را به جزئیات توضیح داده ایم. ادامه مطلب را برای اطلعات بیشتر در مورد این پروفیل بخوانید...

 وزن سپری وزن پروفیل سپری وزن سپری 4 وزن سپری 5

وزن سپری :

سپری های آهنی غیر فابریک که به سپری نوردی در بازار معروف هستند دارای وزن کمتری نسبت به سپری های آهنی فابریک بوده و این کاهش وزن نیز به دلیل تغییر در ضخامت بال و جان این پروفیل است . لذا در ذیل این مطلب به وزن هر یک از انواع سپری آهنی جداگانه پرداخته ایم. تا برای خواننده مقابسه وزن بین انواع سپری آهنی فابریک و نوردی آسان تر باشد .

وزن پروفیل سپری

در مطلب بعدی در مورد وزن انواع سپری صحبت میکنیم.

وزن سپری 3 :

برابربا 10 کیلوگرم میباشد.حال برای اینکه بخواهیم اندازه ی یک متر آن را بدست بیاوریم باید تقسیم بر6 کنیم.که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 1/66.

وزن سپری 4 :

برابربا 15کیلو گرم میباشد. برای بدست آوردن یک متر از سپری وزن سپری را تقسیم  بر 6 میکنیم .که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 2/5.

وزن سپری 5 :

برابربا 21کیلوگرم میباشد. برای حسای کردن یک متر از سپری وزن یعنی 21را تقسیم بر 6 میکنیم. که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 3/5 .

وزن سپری 6 :

برابربا 26 کیلوگرم میباشد. بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 4/33 .

وزن سپری وزن پروفیل سپری وزن سپری 4 وزن سپری 5

وزن پروفیل سپری آهنی فابریک :

پروفیل های سپری فابریک دارای وزن استاندارد و مطابق با جدول اشتال می باشند که در ذیل به آنها پرداخته ایم :

وزن سپری3 فابریک :

برابربا 10/62کیلوگرم میباشد.برای اینکه بتوانیم اندازه یک متر را بدست بیاوریم وزن سپری را تقسیم بر عدد شش میکنیم .که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 1/77.

وزن سپری 4 فابریک :

برابربا 17/67کیلو گرم میباشد. بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 2/96 .

وزن سپری 5 فابریک :

برابربا 26/64 کیلوگرم میباشد. برای محاسبه کردن یک متر از سپری عدد وزن یعنی 26/64را تقسیم بر عدد 6 میکنیم که یک متر به اینگونه محاسبه میشود .که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 4/44 .

وزن سپری 6 فابریک :

برابربا 37/38 کیلوگرم میباشد.که بدین ترتیب وزن یک متر طول آن برابر 6/23.

وزن پروفیل سپری :

در بسیاری موارد شنیده ایم که به جای به کارگیری عبارت وزن واحد طول از عبارت وزن مخصوص استفاده میگردد. در صورتی که این مورد عبارت وزن مخصوص برای استفاده در موارد حجمی است . 

نظر خود را به ما بگویید

ارسال نظر