لیست قیمت تسمه ها


تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 11:53 120x3 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5450 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 11:54 120x4 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5450 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 11:54 120x5 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5450 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:6 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 6100 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*30 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:7 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5700 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*40 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:7 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5700 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*50 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:7 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5700 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:8 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 6100 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:9 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5600 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*40 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:9 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5600 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*50 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:9 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5600 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 20x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6350 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*25 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 25x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6250 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6250 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 30x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6250 تومان