لیست قیمت تسمه ها


تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:41 120x3 تهران | با سفارش فولادی 5200 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:41 120x4 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5200 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:41 120x5 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5200 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5950 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*30 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*40 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*50 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*40 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*50 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 20x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6350 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*25 بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 25x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6250 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 30x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان