مفتول

نمایش بر اساس :

صنایع فولاد عرفان

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم آرماتوربندی 1/5 فابریک بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1/5 تهران/روکش سلفونی کلاف 15 کیلویی 0 تومان
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان

مفتول ثامن

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان

صنایع مفتول مهدی

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان