لیست قیمت تسمه ها


نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 120x3 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5600 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 120x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5600 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 120x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5600 تومان
تسمه امین تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 6000 تومان
تسمه امین تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 20x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6300 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 2.5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 25X4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 2.5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 25X5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 3 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 30X5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان