نمایش بر اساس :

تسمه امین

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان

نورد ماهان

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
میلگرد 10 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6 متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:17 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان

صنایع مفتول مهدی

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان

مفتول ثامن

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان

صنایع فولاد عرفان

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم آرماتوربندی 1/5 فابریک بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1/5 تهران/روکش سلفونی کلاف 15 کیلویی 0 تومان
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان

نوردکاران جوشن

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سپری3 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:24 30 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری4 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 40 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری۵ بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 50 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری6 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 60 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری خاص بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:12 بنا به سفارش قیمت توافقی و به سفارش فولادی 0 تومان

نورد آریا

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x3 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 8 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان